DIETA

"U wielu dzieci autystycznych występuje niezdolność do trawienia glutenu i/lub kazeiny. Gluten to mieszanina białek zawartych w pszenicy, obecnych również w wielu innych produktach. Kazeina jest białkiem mleka. Dr Alan Friedman oraz inni koledzy badacze przedstawiają teorię, iż enzym, niezbędny dla trawienia wspomnianych substancji, nazywany „DPP-IV” obecny jest w niewystarczającej ilości (prawdopodobnie z powodów genetycznych) lub podlega inaktywacji, być może pod wpływem mechanizmu autoimmunologicznego. Model Friedmana sugeruje, iż brak lub dezaktywacja enzymu DPP-IV umożliwia akumulację w organizmie opioidów lub substancji przypominających morfinę, zwanych dermorfinami. Nagromadzenie i akumulacja wspomnianych substancji może być jednym z powodów, dla których dzieci autystyczne wydają się być „nieobecne”.”

„DZIECI Z GŁODUJĄCYMI MÓZGAMI”  Dr Jaquelyn McCandless

 

Czytaliście może tę wspaniałą lekturę, której cytat pozwoliłam wpisać sobie na samym początku? U mnie w domu ta książka jest traktowana jak „biblia”. Czytając kolejne zdania, które napisała dr Jaquelyn McCandless, otwierały mi się oczy coraz szczerzej.  Zaczęłam się wtedy bacznie przyglądać  jeszcze bardzo „odlecianej” Oliwce i próbować  odstawiać potencjalnie szkodliwe dla Niej produkty.

Jak pisałam wcześniej na blogu okazało się, że ta książka była strzałem w 10! Po kilku dniach diety Dziecko moje było bardziej obecne, a po ok. tygodniu pojawiły się z powrotem pierwsze słowa. Nie oznacza to, że od razu były ochy i achy! Nie miałam pojęcia Jak gotować? Co gotować? Itp. Do tej pory ciężko było mi sklecić jakiś obiad a co dopiero bez glutenu, bez mleka i bez cukru! Później po testach na nietolerancje i kilku innych istotnych badaniach już w ogóle czułam się w kuchni jak słoń w składzie porcelany! Moje kochające jedzenie Dziecko przez dłuższy czas nie mogło jeść także owoców, ziemniaków, owsa, ksylitolu, kokosa, soi i roślin strączkowych (oprócz zielonej fasolki). Jednak czułam, że to jest fundament i początek zdrowia Oliwki. Chciał czy nie chciał wyrzuciłam wszystkie zakazane produkty z domu (żeby nie korciło) i całą rodziną przeszliśmy na dietę, która później okazała się dobra nie tylko dla Oliwki, ale i dla nas.

W miarę leczenia jelit Oliwka może jeść coraz więcej. Są to małe i duże sukcesy, które bardzo urozmaicają nasze menu. Czy my wciąż jesteśmy na diecie? Myślę, że można powiedzieć, że my po prostu się zdrowo odżywiamy :)

 

Dieta bezglutenowa i bezmleczna

Nawet jeśli dziecko nie miało wykonanych badań potwierdzających nietolerancję mleka i glutenu warto próbować wprowadzić dietę bezglutenową i bez­mleczną, która bez wątpienia przyniesie dziecku wiele korzyści.

Dieta bez­glu­te­nowa i bez­mleczna JEST RZECZĄ FUNDAMENTALNĄ w leczeniu biomedycznym dziecka z autyzmem.

DLACZEGO POWINNIŚMY WYELIMINOWAĆ MLEKO I GLUTEN Z DIETY NASZEGO DZIECKA?

Wszy­scy wiele razy sły­sze­li­śmy opi­nię, że dobre odży­wia­nie jest pod­stawą dobrego zdro­wia. Znane jest rów­nież stwier­dze­nie, że ”JESTEŚMY TYM CO JEMY”. Nie jest to jed­nak pełna prawda. Jeste­śmy tym co jemy, tra­wimy, przy­swa­jamy i wyda­lamy. Pra­gnę pod­kre­ślić, że nie tylko jest ważne to co wcho­dzi do naszych ust ale to co przy­swa­jamy, tra­wimy i czy dzieje to się w pra­wi­dłowy sposób.

Nasze poży­wie­nie składa się z wielu róż­nych sub­stan­cji : wita­min, cukrów, tłusz­czy, mine­ra­łów i bia­łek. Aby mogły być one przy­swo­jone przez każdą komórkę naszego ciała muszą ulec pro­ce­sowi degra­da­cji, który zaczyna się w ustach a koń­czy w jeli­cie gdzie poprzez kosmki jeli­towe sub­stan­cje te prze­cho­dzą do krwo­obiegu i docie­rają do naszego róż­nych orga­nów. Nie­które sub­stan­cje są pro­ste a inne jak choćby białka to bar­dzo zło­żone mole­kuły, które musza być roz­ło­żone przez enzymy by mogły być wchło­nięte i prze­trans­por­to­wane do naczyń krwionośnych.

U 90% dzieci z auty­zmem i nad­po­bu­dli­wo­ścią wystę­pują nie­do­bory enzy­mów co powo­duje nie­pra­wi­dłowy roz­kład bia­łek, w szcze­gól­no­ści tych zawar­tych w mleku (kaze­ina) i zbożu (glu­ten). Ta nie­pra­wi­dło­wość staje się główną przy­czyną wielu nie­ade­kwat­nych zacho­wań u naszych dzieci. Białka są podobne do „naszyj­nika z pereł”. Aby mogły być pra­wi­dłowo wchło­nięte przez nasz orga­nizm, muszą się roz­ło­żyć na ami­no­kwasy (tak jak­by­śmy roz­ry­wali naszyj­nik z pereł). U osób z auty­zmem ten pro­ces jest zabu­rzony. Wspo­mniany wyżej „naszyj­nik” roz­pada się jedy­nie na dwie lub trzy czę­ści, które nazy­wamy pep­ty­dami. Należy pamię­tać, że z powodu zagrzy­bie­nia, jelita naszych dzieci są dziu­rawe co powo­duje prze­pływ pep­ty­dów przez z jelit do układu krwio­no­śnego a stam­tąd do całego ciała łącznie z mózgiem.

DLACZEGO DZIECKO ŹLE SIĘ ZACHOWUJE?

Pep­tydy pocho­dzące z kaze­iny oraz glu­ten mają taką struk­turę che­miczną że ich dzia­ła­nie jest podobne do opio­idów takich jak mor­fina. Dotar­cie pep­ty­dów do mózgu powo­duje podobny efekt jak po zaży­ciu nar­ko­tyku. To wła­śnie powo­duje, że nasze dzieci są uza­leż­nione i przy­wią­zane do nie­któ­rych potraw. Więk­szość rodzi­ców dzieci z auty­zmem potwier­dza fakt, że ich dzieci chcą cały czas jeść te same pro­dukty takie jak mleko, chleb, pizza, ciastka, ser czy jogurt.

Typowe zacho­wa­nia auty­styczne takie jak izo­la­cja, auto­sty­mu­la­cje, auto­agre­sja, nie­wraż­li­wość na ból, nagłe zmiany nastro­jów i ste­reo­ty­pie to rów­nież typowe objawy wystę­pu­jące u osób uza­leż­nio­nych od nar­ko­ty­ków opia­to­wych. Zaczy­nają się poja­wiać zmiany w pię­ciu zmy­słach: dotyku, wzroku, słu­chu, smaku i węchu.

DOTYK

Dzieci z auty­zmem mogą cier­pieć na nad­wraż­li­wość lub nie­do­wraż­li­wość doty­kową. Zabu­rze­nia w sfe­rze dotyku mogą się obja­wiać zacho­wa­niami auto­agre­syw­nymi, gry­ziem się, ude­rza­niem głową w ścianę. Znam przy­padki dzieci, u któ­rych poziom mor­fin był tak wysoki, że były w sta­nie ode­rwać sobie ucho bez czu­cia bólu. U dzieci cier­pią­cych na nad­wraż­li­wość doty­kową wystę­puje cza­sem nie­chęć do nosze­nia butów czy nie­któ­rych ubrań. Zale­cane jest nosze­nie baweł­nia­nej odzieży. Bar­dzo dobry wpływ na neu­tra­li­za­cję nad­wraż­li­wo­ści ma kon­takt dziecka z wodą.

WZROK

Dzieci auty­styczne mogą widzieć mniej niż inne osoby, dla­tego też cza­sem przy­kle­jają się np. do tele­wi­zora lub jakie­goś źródła świa­tła lub obse­syj­nie patrzą się przez okno. Lub wprost prze­ciw­nie. Nie­które dzieci widzą wię­cej i ucie­kają przed tym, cho­wa­jąc się pod stół lub zamy­ka­jąc w łazience. Czę­sto mrużą oczy, są zafa­scy­no­wane świe­cą­cymi przed­mio­tami, szcze­gól­nie, gdy się poru­szają. Dla dzieci, które cier­pią na nie­do­wraż­li­wość wzro­kową wska­zane jest dostar­cza­nie dodat­ko­wych bodź­ców wzro­ko­wych. W przy­padku nad­wraż­li­wo­ści należy robić wszystko aby wyeli­mi­no­wać dodat­kowe sty­mu­la­cje z oto­cze­nia dziecka.

SŁUCH

Dzieci z auty­zmem czę­sto zaty­kają uszy. W wielu przy­pad­kach nie mogą cho­dzić do cen­trów han­dlo­wych, zle zno­szą szkolny hałas, kon­certy i gło­śne zabawy. Nie­któ­rym dzie­ciom prze­szka­dza nawet dźwięk spa­da­ją­cych kro­pel desz­czu. W takich przy­pad­kach wska­zane jest zasto­so­wa­nie zaty­czek do uszu. Jeśli dziecko cierpi na nie­do­wraż­li­wość słu­chową to czę­sto zacho­wuje się bar­dzo gło­śno, krzy­czy i lubi miej­sca gdzie odbija się echo. Nad­wraż­li­wość słu­chową można zre­du­ko­wać słu­cha­jąc odpo­wied­niej muzyki.

SMAK I WĘCH

Nasze dzieci czę­sto wąchają różne rze­czy, nawet jedze­nie. Wsa­dzają sobie przed­mioty do buzi nawet w takim wieku, w któ­rym zdrowe dziecko już tego nie robi. Cza­sami gryzą ręce lub odzież. W wielu przy­pad­kach są bar­dzo selek­tywne jeśli cho­dzi o wybór poży­wie­nia jedzą dwie lub trzy rze­czy na prze­mian. Czę­sto poja­wia się nie­uza­sad­niony śmiech.

Wszyst­kie wyżej opi­sane symp­tomy mają ścisły zwią­zek ze sta­nem funk­cjo­no­wa­nia jelita i reak­cją na różne pro­dukty żywie­niowe, na braki enzy­ma­tyczne oraz inne czynniki.

Ist­nieją bada­nia w labo­ra­to­rium Great Pla­ins, które mogą potwier­dzić czy dane dziecko pro­du­kuje pep­tydy czy nie.

 

CZYM ZASTĄPIĆ MLEKO I CHLEB ?

Można uży­wać zamien­ni­ków kro­wiego mleka na bazie ziem­nia­ków, mig­da­łów, ryżu, orze­chów lasko­wych, kasz­ta­nów czy kokosa. Ist­nieją rów­nież mleka bez­ka­ze­inowe. Głów­nym pro­ble­mem jest kaze­ina , która jest pro­te­iną mleka a nie lak­toza, która jest cukrem (cho­ciaż są dzieci, która są rów­nież uczu­lone na lak­tozę). Jeśli cho­dzi o glu­ten to należy wyklu­czyć z diety wszel­kie zboża, prze­nicę, żyto, jęcz­mień i owies. W zamian możemy uży­wać:  kuku­ry­dzę, sorgo, ama­ran­tus, groch, tapiokę, yukę, ryż.

Można zaczac dietę wyklu­cza­jąc stop­niowo pro­dukty mleczne a następ­nie zacząć eli­mi­no­wać glu­ten. Jest rze­czą nie­zwy­kle istotna aby przed roz­po­czę­ciem diety mieć przy­go­to­wane pro­dukty, któ­rymi zastą­pimy te pro­dukty zabro­nione tak by dziecko nie miało bra­ków żuwie­no­wych. Musimy być rów­nież przy­go­to­wani, że na początku dziecko może być bar­dzo nie­spo­kojne i może zdra­dzać symp­tomy podobne do tych, jakie mają ludzie po odsta­wie­niu nar­ko­ty­ków (należy pamię­tać, że pep­tydy powo­dują uzależnienie).

PRODUKTY DOZWOLONE W DIECIE BEZGLUTENOWEJ I BEZMLECZNEJ

 • Ziemniaki w każdej postaci, frytki, ziemniaki pieczone, bez panierki, zupy i chleby przygotowywane na bazie mąki ziemniaczanej.
 • Mleko mig­da­łowe, ziem­nia­czane i ryżowe.
 • Olej koko­sowy jako sub­sty­tut masła
 • Świeże warzywa
 • Świeże i suszone owoce (jeśli dziecko jest bar­dzo nad­po­bu­dliwe należy uni­kać bana­nów, jabłek, melo­nów i migdałów)
 • Chrupki kuku­ry­dziane natu­ralne i nie­sło­dzone bez dodatku masła
 • Ryż w każ­dej postaci, naj­le­piej inte­gralny, mąka ryżowa.
 • Kuku­ry­dza w każ­dej formie:placki kuku­ry­dziane, tosty, zupy i chleby kuku­ry­dziane z dodat­kiem skrobi kukurydzianej.
 • Więk­szość orze­chów (jeśli nie wystę­puje uczulenie)
 • Świeże mięso i kur­czaki (należy uni­kać ryb i owo­ców morza ponie­waż zawie­rają duże ilo­ści rtęci oraz kiełbas)
 • Jajka i majo­nez (jeśli dziecko nie jest uczulone)
 • Fasola, bób, groch i soczewica.
 • Ama­ran­tus
 • Sorgo
 • Tapioka i yuka.
 • Kakao jeśli nie ma uczulenia
 • Natu­ralne soki owo­cowe (ogra­ni­czone spo­ży­cie w cza­sie grzybicy)

 

PRODUKTY ZABRONIONE W DIECIE BEZGLUTENOWEJ I BEZMLECZNEJ

 

 • Mleko i pro­dukty mleczne: śmie­tana, sery, jogurty, lody i budynie.
 • Wszel­kie zboża
 • Chleb, ciastka, cia­sta, spa­ghetti, pizza.
 • Kasza manna, soja, cze­ko­lada mleczna, kostka rosołowa
 • Sło­dziki, kolo­ranty, utwardzacze.

 

UKRYTE ZRÓDŁA GLUTENU

 

 • Skro­bia mody­fi­ko­wana, skro­bia roślinna
 • Pro­te­ina roślinna
 • Mięso
 • Wita­miny i suple­menty (spraw­dzać etykietki)
 • Zupy z puszki lub torebki
 • Mleko ryżowe z zawar­to­ścią jęczmienia
 • Nie­które kieł­basy i szynki

 

Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies, w zakresie odpowiadającym konfiguracji Twojej przeglądarki.